Verksamheten

Verksamheten följer Skollagen (2010:800) och Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Vi arbetar gärna temainriktat och utgår från barnens tankar och funderingar om vad de vill jobba med. 

Med start sommaren 2018 har vi påbörjat ett arbete med att införa Montessoripedagogik. Omställningen leds av en ny tillförordnad förskolechef från Vidkärrs Montessoriförskola och i samband med denna omställning har verksamheten delats upp i en småbarnsavdelning (Solen) och en storbarnsavdelning (Stjärnorna), men hela barngruppen träffas också och lär känna varandra under delar av dagarna.

Centralt i verksamheten är en barn- och människosyn som är välkomnande och ser till individens förmågor och egna intresse. Det är viktigt att barnen känner sig lyssnade på, och respekterade, och detta genomsyrar vår verksamhet. Vi har ett inbjudande och öppet klimat där vi ser till hela familjen och inte bara det enskilda barnet. 

Målet är att barnen ska få en så trygg, lustfylld och utvecklande vardag som möjligt. Alla barn ska bli sedda och uppmärksammade och stimuleras utifrån sina individuella behov och intressen.

Uppdaterad: 
2018-08-26