Målsättning

Att sätta barnet i centrum

Att lägga grunden till det livslånga lärandet utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar

Att alla får delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar

Vi vill erbjuda en trygg, lärorik och stimulerande miljö

Att varje barn ska ges möjligheten att utveckla sin förmåga, tankar och funderingar

Vi vill ta tillvara varje barns unika förmåga

Att barnen ska få förståelse att handla efter demokratiska principer

Nyfikenhet, utforskande och barnens naturliga lust att lära sig ska ligga till grund för den pedagogiska verksamheten

Den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån barnets erfarenheter, intressen och behov

Vi vill lära barnet att utveckla empati och att visa respekt för både barn och vuxna. Lära sig att ta ansvar för sina handlingar

Lära barnen att sätta ord på sina känslor

Lära barnen att visa respekt för sin närmiljö och allt levande så som växter och djur

Lära barnen om människors lika värde

Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget, samt mål och riktlinjer för vår verksamhet

Götebojarnas förskola följer skolverkets läroplan och skollagen

 
Uppdaterad: 
2015-10-21